Ochrana údajovOchrana údajov:

Pri vstupe na tieto webové stránky sa ukladajú na našom serveri informácie o prístupe (dátum, čas, navštívená stránka). Tieto dáta sa využívajú výlučne na štatistické účely. Hodnotenie je realizované iba v anonymnej podobe.

Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť na zadanie osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), vydanie týchto údajov sa zo strany užívateľa uskutoční vyslovene na dobrovoľnej báze.  Ak nám pošlete e-mailovú správu, vaša e-mailová adresa a vaše ostatené osobné údaje sa využívajú len pre individuálnu korešpondenciu s vami. Vaše údaje využívame výhradne my a zaobchádzame s nimi v súlade s platnými zákonnými predpismi.

Použitie a zaplatenie všetkých ponúkaných služieb je – pokiaľ je to technicky možné a prijateľné – dovolené aj bez uvedenia týchto údajov, resp. s udaním anonymných údajov alebo pseudonymu. Používanie zverejnených kontaktných údajov v rámci impresa alebo porovnateľných údajov ako poštových adries, telefónnych a telefaxových čísel, ako aj e-mailových adries treťou osobou na zaslanie nie výslovne požadovaných informácií nie je dovolené. Právne kroky proti odosielateľovi takzvaných spamových mailov pri porušení tohto zákazu sú vyslovene vyhradené.

 

Vaše zákonné práva:

Vaše zákonné práva podľa zákoona o ochrane údajov, opravy alebo vymazania údajov ako aj proti používaniu vašich osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu na info@steiermark.com.